O nama

Centar za socijalnu skrb Varaždin je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja resorno ministarstvo.

Službeni podaci

Naziv Centar za socijalnu skrb Varaždin
Adresa Ulica Vladimira Nazora 22
HR-42000 Varaždin
Telefon +385 (42) 303 900
Fax +385 (42) 303 915
E-mail info@czssvz.hr
OIB / MBR 87061553266 / 02872617
IBAN HR3823900011100546249
kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb
Ravnateljica Sibila Krajnik, mag. soc. rada

Ukratko o Centru

Centar za socijalnu skrb Varaždin (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/79 od 2. travnja 2012. godine.
Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom
Centar za socijalnu skrb Varaždin.
Centar se osniva za područje Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet , Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica s pripadajućim naseljima.
Sjedište Centra je u Varaždinu na adresi: Ulica Vladimira Nazora 22.

Djelatnosti

Centar na temelju javnih ovlasti (sukladno članku 127. Zakona o socijalnoj skrbi):

 • rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima iz socijalne skrbi, u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa,
 • provodi izvršenja rješenja,
 • vodi propisane očevidnike,
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 • daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
 • sudjeluje kao stranka ili umješan pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 • provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju i
 • provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Centar za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:

 • odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 • vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
 • provodi stručni nazor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja

Osim javnih ovlasti iz članka 127. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • obavlja stručno-analitičke poslove,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 • provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra,
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora i
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i Statutom Centra.

Centar za područje jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
 • razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih,posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 • organiziranje i provođene edukacije posvojitelja
 • obiteljsku medijaciju
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici,volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji,djeci,mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 • poticanje i provedbu programskih aktivnosti, namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti

   Obavijesti za korisnike

 • 2018 utorak,srijeda i četvrtak u ožujku Centar za socijalnu skrb Varaždin
  nije više nadležan za troškove stanovanja.
  Saznajte više 
Objavljeni su planovi nabave za 2018. godinu Saznajte više 
Trenutno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje. Pregledajte arhivu 
12.03.2018. info o projektu CRVENI KRIŽ :
"NAUČI I PRUŽI POTPORU U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
Saznajte više